‹ Takaisin

Lääketietoa  |  25.09.2014

Lääkehaitat kuriin

Mikä neuvoksi, kun mummo tai pappa vaikuttaa sekavalta, ja kotoa löytyy viittätoista eri lääkevalmistetta?

Iän karttuessa lääkkeiden käyttö ja monilääkitys lisääntyvät. Vanhuksella saattaa olla useita pitkäaikaisia sairauksia, ja lääkemäärän noustessa haitta- ja yhteisvaikutusten vaara kasvaa.

– Ikäihmisen sairaudet voivat olla niin moninaisia, että niiden hoitaminen vaatii useita eri lääkkeitä. Valitettavasti yhteisvaikutuksiin ei aina kiinnitetä riittävästi huomiota, sanoo yleislääketieteen professori ja ylilääkäri Sirkka-Liisa Kivelä.

Lääkityksen aiheuttamat ongelmat yleistyvät, kun väestö vanhenee. Tietoa lääkkeiden yhteis- ja haittavaikutuksista olisi kuitenkin saatavilla: esimerkiksi lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimean sivuilta löytyy iäkkäiden lääkehoidon tietokanta. Lisäksi apteekeissa on tietoa lääkeyhdistelmistä, joista voi olla potilaalle haittaa.

– Lääkärien koulutuksessa ei kerrota tarpeeksi lääkehaitoista, eikä niitä ollut kovin hyvin tiedossakaan ennen 2000-lukua. Usein ongelmien selvittely lähtee liikkeelle niin, että potilas, omaiset tai apteekin ammattilaiset ottavat yhteyttä lääkäriin ja pyytävät tarkistamaan lääkitystä.

Asiaa mutkistaa, että uusia valmisteita tulee koko ajan markkinoille. Kymmenien tuhansien lääkkeiden viidakosta ei tieto aina löydy käden käänteessä.

Yhteinen tahto auttaa eteenpäin

Kivelä toivoo, että lääkärit, hoitotyöntekijät ja apteekit tekisivät nykyistä enemmän yhteistyötä, jotta tieto lääkityksen mahdollisista ongelmista kulkisi sujuvasti. Eri alojen ammattilaiset pystyvät yhteistyössä karsimaan haitallisia ja tarpeettomia valmisteita. Potilaan tila voi silloin kohentua merkittävästi.

75 vuotta täyttäneistä suomalaisista lähes joka kolmannella on käytössä vähintään kymmenen eri lääkettä. Suuret lääkemäärät voivat johtaa haitta- ja yhteisvaikutusten sekä sellaisten lääkkeiden käytön yleistymiseen, joita iäkkäiden olisi syytä välttää.

Aina syy vanhuksen outoon oireiluun ei löydy tarkassakaan syynissä.

– Esimerkiksi huimaus voi johtua hyvin monista eri syistä, ja lääkitys voi olla yksi mahdollinen selitys. Hoitopäätöksiä tekevien lääkärien ja hoitajien olisi hyvä muistaa epäillä esimerkiksi Fimean iäkkäiden lääkehoidon tietokannan pohjalta, kannattaisiko oireiden syytä lähteä etsimään haitta- tai yh­teisvaikutuksista, huomauttaa suunnittelija Anne Kumpusalo-Vauhkonen Fimeasta.

Lääkelistasta olisi apua

Potilaalla tulisi olla aina mukanaan ajan tasalla oleva lista lääkkeistään. Sen voi pyytää hoitavalta lääkäriltä. Asiaa mutkistaa, että potilas on voinut käydä usean lääkärin vastaanotolla julkisella ja yksityisellä puolella. Apteekkikaan ei välttämättä näe kaikkia asiakkaan lääkitystä koskevia tietoja. Tietoa kokonaislääkityksestä ei näissä tapauksissa ole muilla kuin potilaalla itsellään.

Potilaalla voi olla lisäksi erilaisia itsehoitolääkkeitä ja rohdos­tuotteita, jotka eivät näy lääkelistoilla. Näistä potilaan tai omaisen pitäisi mainita lääkärille, hoitajille tai farmasian ammattilaisille.

Apteekin ammattilainen voi auttaa tutkimaan, onko osa lääkkeistä turhia tai peräti haitallisia.

– Apteekki voi olla luonteva matalan kynnyksen paikka, josta saa neuvoja. Mikäli epäillään lää­kitysongelmaa, lääkityksen tarkistus tai arviointi voi olla paikallaan, ja monet apteekit tarjoavat näitä maksullisia palveluita, Kumpusalo-Vauhkonen sanoo.

Myös julkisen terveydenhuollon toimintayksiköissä voi olla farmasian ammattilaisia, jotka osallistuvat kokonaislääkityksien moniammatillisiin arviointeihin. Potilaan tai omaisen kannattaa selvittää omalta hoi­tavalta taholta paikallinen tapa arvioida kokonaislääkityksiä.

Joskus lääkkeiden aiheutta­mia haittoja yritetään hoitaa toi­silla lääkkeillä, jolloin potilaan lääkekuorma kasvaa entisestään. Tarpeeton monilääkitys heikentää potilaan elämänlaatua ja aiheuttaa lisää lääke-ja hoitokustannuksia.

– Erään tutkimuksen mukaan viisi prosenttia väestöstä aiheuttaa puolet avohuollon lääkehoi­don kustannuksista. Puolella näistä potilaista on merkittävä monilääkitysongelma. Lääkkeiden liikakäytön sijaan ongelmana voi myös olla niiden alikäyttö, Kumpusalo-Vauhkonen muis­tuttaa.

Täsmälääkkeistä apu?

Sirkka-Liisa Kivelä uskoo, että tie­teen kehittyessä lääkkeiden ominaisuuksia ja vaikutuksia opitaan säätämään yhä tarkemmin.

– Lääkkeet voidaan tulevaisuudessa räätälöidä entistä yksilöllisemmin potilaan ominai­suuksien ja tarpeiden mukaan, jolloin haittavaikutuksiakin tulee todennäköisesti vähemmän. Tämä on kuitenkin hidasta kehitystä. Sitä ennen on varminta kehittää ammattiosaajien, potilaiden ja omaisten yhteistyötä, jotta haitat voidaan tunnistaa ja niihin voidaan puuttua, Kivelä kehottaa.


Lisää tietoa


Ikä muuttaa elimistöä

ELIMISTÖN VANHENEMISEEN kuu­luu monia muutoksia, jotka vaikuttavat lääkeaineiden jakautumiseen, aineen­vaihduntaan ja erittymiseen. Rasvan ja veden osuudet kehossa muuttuvat ja munuaisten ja maksan toiminta heikkenevät.

Haittavaikutuksina voi tulla muistin heikkenemistä, sekavuutta, huimausta, kaatuilua, virtsanerityksen häiriöitä ja käytöshäiriöitä. Elimistön vanheneminen on yksilöllistä, mutta nykyohjeiden mukaan 75 vuotta täyttäneiden hoidossa iän vaikutukset lääkehoitoihin pitää ottaa huomioon.

Etenkin pitkäkestoiset sairaudet yleistyvät vanhetessa. Iäkkäät käyttävät samanaikaisesti useita lääkkeitä asianmukaisessakin hoidossa.

75 vuotta täyttäneitä oli vielä 1980-luvulla vähän, eikä silloin juuri keskusteltu iäkkäiden lääkehoitojen eri­tyispiirteistä. 1990-luvulta lähtien 85 vuoden ikään ehtineiden määrä on kasvanut nopeasti, ja tutkimus on vilkastunut.

Lääketutkimuksen yhtenä ongelmana on löytää riittävästi 85 vuotta täyttäneitä mukaan tutkimuksiin, joiden avulla eri lääkkeiden vaikutuksista iäkkäisiin voitaisiin saada lisää tietoa. Lähde ja lisätietoa: www.fimea.fi, hakusana ”iäkkäiden”

Teksti Ilpo Salonen, kuva Science Photo Library /SKOY
Asiantuntijoina ylilääkäri, professori Sirkka-Liisa Kivelä, Turun yliopisto sekä suunnittelija Anne Kumpusalo-Vauhkonen, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Julkaistu Terveydeksi! 3/2013

Apteekki

APTEEKKIHAKU